Dyna Bolt

Dyna Bolt

SMS Perkasa sebagai distributor Dyna Bolt, menyediakan berbagai Dyna Bolt dengan spesifikasi sebagai berikut :

  UKURAN DYNA BOLT

  UkuranHarga (Retail)
  M 06 x 18Hubungi kami
  M 08 x 40Hubungi kami
  M 08 x 65Hubungi kami
  M 08 x 85Hubungi kami
  M 10 x 50Hubungi kami
  M 10 x 65Hubungi kami
  M 10 x 77Hubungi kami
  M 10 x 97Hubungi kami
  M 12 x 60Hubungi kami
  M 12 x 75Hubungi kami
  M 12 x 99Hubungi kami
  M 12 x 129Hubungi kami
  M 12 x 160Hubungi kami
  M 16 x 65Hubungi kami
  M 16 x 85Hubungi kami
  M 16 x 111Hubungi kami
  M 16 x 147Hubungi kami
  M 20 x 75Hubungi kami
  M 20 x 107Hubungi kami
  M 20 x 151Hubungi kami
  M 20 x 188Hubungi kami

  DESKRIPSI DYNA BOLT

  FUNGSI DYNA BOLT